Warsztat Samochodowy Tarchomin

Regulamin

Warunki - Przyjęca pojazdów do warsztatu

REGULAMIN – OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA NAPRAW

1. Przyjęcie pojazdu

Naprawy są wykonywane zgodnie ze zleceniem naprawy. Przy przyjęciu pojazdu, sporządzone zostaje zlecenie naprawy, zawierające zakres prac do wykonania, kosztorys lub potwierdzenie przyjęcia pojazdu oczekującego na zlecenie naprawy.
Podpisanie karty zlecenia przez klienta (lub jego pełnomocnika) oznacza akceptację niniejszych ogólnych warunków wykonywania napraw, w szczególności punktów 3 i 8, przedstawionych poniżej.
W przypadku, gdy klient zleca wykonanie prac w terminie późniejszym niż przyjęcie pojazdu, zostaje sporządzone zlecenie zawierające wszystkie prace do wykonania.

2. Odpowiedzialność za pozostawione przedmioty w pojeździe

Klient zobowiązany jest zabrać ze sobą kosztowności i przedmioty o znacznej wartości przewożone w pojeździe. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pozostawionych przedmiotów w pojeździe.

3. Wykonywanie prac

Prace są wykonywane zgodnie z treścią zlecenia naprawy. Naprawiający może dodatkowo wykonać prace uznane za niezbędne podczas realizacji zamówionych napraw, zwłaszcza te związane z bezpieczeństwem, nawet jeśli nie są one zawarte w zleceniu. W przypadku gdy cena tych dodatkowych prac przekracza 10% pierwotnego kosztu naprawy, klient zostanie powiadomiony, a wykonanie prac będzie wymagać jego zgody.
Jeżeli w trakcie wykonywanych prac zdiagnozowana zostanie konieczność wykonania prac dodatkowych, ich zakres i szacunkowy koszt zostaną przedstawione klientowi w formie pisemnej w “Protokole rozszerzenia zakresu naprawy” lub w przypadku niemożności pisemnego powiadomienia, klient zostanie poinformowany telefonicznie.
Serwis zastrzega sobie prawo odmowy wykonania prac dodatkowych, jeśli nie uzyska pisemnej akceptacji klienta w formie:
• pisemnej zgody klienta,
• podpisu klienta na Protokole rozszerzenia zakresu naprawy,
• wiadomości e-mail na adres garage@gzalteam.pl
W przypadku odmowy/braku zgody na wykonanie prac dodatkowych (wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego) klient pokwituje odbiór pojazdu niesprawnego na “Protokole odbioru pojazdu niesprawnego”.
Klient upoważnia serwis do wykonania jazd testowych (w tym na drogach publicznych) w celu określenia zakresu potrzebnych prac lub oceny jakości i poprawności wykonanych prac.
Naprawy poza siedzibą serwisu będą realizowane na podstawie pisemnego zlecenia klienta.

4. Ubezpieczenia

Jeśli koszty naprawy pojazdu stanowią przedmiot rozliczeń klienta z ubezpieczycielem, zakład naprawczy nie ma obowiązku prowadzenia jakichkolwiek działań z ubezpieczycielem ani uczestniczenia w sporach z nim lub sprawcą szkody. Bez względu na ustalenia ubezpieczyciela, zakład naprawczy ma prawo do wynagrodzenia zgodnie z treścią umowy z klientem.

5. Gwarancja na naprawy

Roszczenia gwarancyjne będą rozpatrywane zgodnie z warunkami gwarancji oferowanymi przez dostawcę danego podzespołu lub części.
Usługi objęte są gwarancją na okres 6 miesięcy.
Gwarancja nie obejmuje ewentualnych kosztów związanych z naprawą u klienta lub wskazanego przez niego miejsca oraz kosztów holowania z miejsca awarii do serwisu.

6. Odbiór pojazdu

Terminy odbioru pojazdów ustalane są w zależności od możliwości serwisu w momencie zlecenia prac. Terminy te są podawane orientacyjnie. Różne zdarzenia mogą opóźnić termin odbioru, takie jak problemy w działaniu serwisu lub okoliczności wyjątkowe (siła wyższa lub problemy z zaopatrzeniem).
Klient powinien odebrać pojazd niezwłocznie po zakończeniu naprawy. W przypadku braku odbioru, klient otrzyma zawiadomienie o zakończeniu naprawy, zobowiązujące do odebrania pojazdu w ciągu 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia. Po upływie tego terminu serwis ma prawo naliczyć opłatę za przechowywanie pojazdu w wysokości 100,00 zł za każdy dzień przechowywania. Ponadto serwis może dochodzić odszkodowania, jeśli wysokość szkody przekroczy ustaloną karę umowną. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdu po wyznaczonym terminie odbioru.
Przyjmuje się, że poprzez odbiór pojazdu po naprawie klient zaakceptował naprawy zgodnie z treścią zlecenia – bez zastrzeżeń.

7. Wymienione części

Części, których wymiana została opłacona przez klienta, są do jego dyspozycji przy odbiorze pojazdu. Jeśli klient zadeklaruje to w zleceniu, zostaną mu one zwrócone.
Części nieodebrane przez klienta przy odbiorze pojazdu przechodzą na własność serwisu.

8. Płatność

Faktury są sporządzane według obowiązujących stawek w dniu zlecenia naprawy. Koszty robocizny są wyliczane według norm czasowych i cennika. Uregulowanie płatności za prace powierzone serwisowi odbywa się w biurze serwisu przed wydaniem pojazdu.
W celu zabezpieczenia kosztów naprawy klient ustanawia na rzecz serwisu zastaw na pojazdzie lub urządzeniu bliżej określonym w karcie zlecenia, o wartości do ustalenia według EUROTAX, AUDATEX, itp.

9. Sprawy sporne

Wszelkie sporne sprawy wynikające z niniejszej umowy poddane są rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla serwisu.
Postanowienia niniejszych ogólnych warunków wykonywania napraw mogą mieć ograniczone zastosowanie ze względu na nadrzędne prawo lokalne.